estimate1

Незалежна оцінка

Незалежна оцінка майна проводиться переважно для наступних цілей:

  • укладання договорів купівлі-продажу та страхування;
  • передачі майна в іпотеку / заставу;
  • поділу майна, в т.ч. у судовому порядку;
  • визначення початкової вартості для продажу на аукціонах і торгах;
  • прийняття майнових та управлінських рішень власниками або потенційними покупцями;
  • постановки на баланс підприємства;
  • складання фінансової звітності згідно МСФЗ (IFRS) та П(С)БО.

Крім того, є ряд випадків, коли оцінка майна є обов’язковою: при операціях з державним або комунальним майном, при переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, при оподаткуванні майна та у випадках за рішенням суду.

Наша компанія спеціалізується на оцінці нерухомого майна та земельних ділянок, рухомого майна (транспорту, обладнання, товарів в обороті), цінних паперів, майнових прав та прав вимоги, об’єктів інтелектуальної власності.

Оценить

Часті питання

Яка вартість визначається за результатами оцінки?

В більшості випадків, за результатами оцінки визначається ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Для цілей передачі майна в іпотеку / заставу додатково може визначатись також ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

Слід також відмітити, що у разі застави майно оцінюється за ринковою вартістю без включення до неї суми податку на додану вартість.

Згідно П(С)БО, є також поняття справедливої вартості – це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. В більшості випадків, справедлива вартість дорівнює ринковій вартості.

Чи є відмінність між поняттям ціни та вартості?

Так, ціна і вартість – різні категорії. Ціна – це фактична сума грошей, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно.

В той же час, ринкова вартість – це вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Як визначається вартість майна?

При визначенні вартості майна використовуються три основних методичні підходи:
– витратний,
– дохідний,
– порівняльний.

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення).

При застосуванні дохідного підходу вартість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта, включаючи дохід від його можливого перепродажу.

Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна з відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки.

Яка послідовність проведення оцінки майна?

Незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:
– попереднє ознайомлення з об’єктом оцінки;
– укладення договору на проведення оцінки;
– збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;
– ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;
– вибір методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;
– узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
– складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки;
– доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об’єкта оцінки на нову дату (у разі потреби).

Оцінити